Anunt.

A N U N Ţ

Consiliul Local al Comunei Agigea organizează procedura de selecţie a administratorilor S.C. AGIGEASERV UTIL SRL, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, la sediul acesteia, astfel :
 verificarea dosarelor – 12.08.2015, ora 0800
 interviul – 14.08.2015, ora 1200
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul S.C. AGIGEASERV UTIL SRL, Agigea, Judeţul Constanţa, în termen de 10 de zile de la publicare.
Relaţii suplimentare la Compartimentul Resurse Umane şi la telefon 0241-738172.
Condiţiile de participare pentru selecţie/evaluare administratori
1. Condiţii generale:
• cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
• stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• nu a fost destituit dintr-o funcţie deţinută anterior, nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;
• nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, aşa cum este aceasta definită de prevederile legale în vigoare;
• persoanele care îşi depun candidatura să nu fie incapabile, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.
• nu se află si nu se va afla în conflict de interese raportat la domeniul de activitate al societăţii comerciale în calitate de administrator/asociat/angajat/reprezentant al unor entităţi, instituții si nu se află în situație de incompatibilitate faţă de întreprinderea publică.
• să nu facă parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

2. Condiţii specifice:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
• experienţă relevantă (minim 3 ani) în administrarea/managementul unor întreprinderi publice din următoarele domenii de activitate: salubritate, transport, construcţii, reabilitări drumuri, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat sau minim 5 ani experienţă în domeniul financiar-contabil, audit, financiar.
3. În vederea depunerii candidaturii, este necesară prezentarea următoarelor documente:
• Cerere de înscriere
• CV în format Europass
• Cazier judiciar
• Copii ale diplomelor de studii și, după caz, ale altor specializări relevante
• Copie act identitate
• Copie carnet de muncă/documente doveditoare privind activitatea desfăşurată anterior
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi capacitate deplină de exerciţiu, eliberată cu cel mult o lună anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
• Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma ca nu se află întruna din situaţiile prevăzute la art.6 si art. 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ori că nu a suferit o condamnare definitivă pentru o infracţiune legată de conduita profesională.
• Declaraţie pe proprie rǎspundere din care să rezulte că nu se află si nu se va afla în conflict de interese la data ȋncheierii contractului de mandat raportat la domeniul de activitate al societăţii comerciale în calitate de administrator/ asociat/ angajat/ reprezentant al unor entităţi, instituții si nu se află în situație de incompatibilitate.
• Declaratie pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor cuprinse în CV-ul depus.
• Declaraţie pe proprie răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei.
Toate documentele menţionate mai sus sunt obligatorii (lipsa a cel puţin unuia dintre documentele anterior menţionate atrage respingerea candidaturii).
4. Criterii de selecţie:
1) Îndeplinirea condiţilor de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de participare;
2) Experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale, similară obiectului de activitate al întreprinderii publice;
5. Criterii de evaluare:
1) Cunoştinţe privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
2) Abilităţi manageriale evaluate prin următoarele competenţe:
a. capacitate de luare a deciziei;
b. orientare către rezultate;
c. capacitate de rezolvare de probleme;
d. capacitate de analiză şi sinteză;
e. capacitate de control;
f. abilităţi de comunicare;

3) Motivaţia candidatului.

Bibliografie:
– O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
– Legea nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.92/2007 serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.53/2003, republicată, – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.82/1991, republicată,– legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.273/2006–privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.51/2006, republicată, serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Preşedinte Comisie de selecţie,
LĂSCULESCU ANA

Express your thoughts